NAT PNP – Presostat Elektroniczny

Elektroniczny dwustykowy presostat NAT PNP 8252

Wytrzymały, kompaktowy i niezawodny presostat z 2 stykami przełączającymi PNP

Szwajcarski Trafag rozszerza ofertę produktów o elektroniczne presostaty w oparciu o sprawdzone miniaturowe przetworniki ciśnienia NAT 8252 z dokładnością 0,5%. Nowe, niezwykle solidne i niezawodne miniaturowe presostaty są bardzo kompaktowym  rozwiązaniem dla niezliczonych zastosowań w trudnych warunkach, takich jak „piki” ciśnienia, wysoka temperatura lub drgania.

czujnik pnp presostatSerce nowych elektronicznych presostatów NAT 8252 to przed wszystkim solidny i nadzwyczaj stabilny czujnik w technologii thin-film-on-steel, który pozostaje dokładny i niezawodny nawet w trudnych wa-runkach, a to ze względu na potrójny zakres prze-ciążenia oraz w pełni spawaną konstrukcję. Elektroniczny układ oparty jest na autorsko zaprojektowanej elektronice ASIC, mikrochipie przeznaczonym do zastosowań, w których zapewnia optymalną kompensację temperaturową i linearyzację pomiaru w szerokim zakresie temperatur medium -40°C do +125°C.

Miniaturowe presostaty NAT 8252 są dostępne z 2 wyjściami przełączającymi (PNP). Maksymalny prąd łączeniowy wynoszący 400 mA łącznie dla obu wyjść jest dopuszczalny w zakresie temperatur od ‑40°C…+85°C. W całym zakresie temperatur -40°C…+125°C maksymalny prąd łączeniowy wynosi łącznie 200 mA dla obu wyjść.PNP trafag przetwornik

Funkcje wyjść obejmują histerezę lub okno z opcją normalnie otwartą lub normalnie zamkniętą. Można również ustawić opóźnienie dla każdego styku. Dla 2-go styku dostępny jest tryb monitorowania „Device Ready”. W tym trybie styk zmienia stan, jeśli urządzenie pomyślnie zakończy fazę uruchamiania. W przypadku wystąpienia błędu podczas pracy stan zostanie przywrócony do stanu normalnego.

Standardowe przyłącze elektryczne do elektronicznych presostatów według VDMA 24574-1 to wbudowane złącze M12x1. Dostępna jest dokładność 0,5% przy kompensacji temperaturowej i linearyzacji. Miniaturowe elektroniczne presostaty są szybko dostępne w zakresach ciśnienia 0…2,5 do 0…600 bar.

Te opcje przekształcają elektroniczne presostat NAT 8252 w wszechstronne urządzenie do aplikacji takich jak obrabiarki, chłodnictwo, technologie procesowe czy hydraulika.

Sensor Master Interface SMI

Interfejs SMI służy do ustawiania parametrów elektronicznych przełączników ciśnienia, takich jak punkty przełączania, funkcja wyjścia i czas opóźnienia przełączania, jak również do regulacji za-kresu pomiarowego zanurzalnych przetworników ciśnienia. Odczyt danych z urządzenia umożliwia precyzyjne określenie podłączonego urządzenia do pomiaru ciśnienia i sprawdzenie parametrów.

Presostat NAT PNP Trafag

 

Wyłączny przedstawiciel firmy Trafag AG na Polskę – Poltraf Sp. z o.o.

PID – Detektor Foto Jonizacyjny

Wykrywanie Lotnych Związków Organicznych – Detektor PID

Wprowadzenie

PID jest skrótem od angielskiego “Photo-Ionization Detector” (Detektor foto-jonizacyjny). PID jest przenośnym, osobistym lub stacjonarnym miernikiem. Dokonuje pomiarów szerokiego zakresu lotnych związków organicznych (LZO) oraz niektórych związków nieorganicznych, w zakresie od cząstek na milion (ppm) do cząstek na miliard (ppb).  Daje ciągły odczyt i może alarmować, gdy stężenia przekroczą nastawy zdefiniowane przez użytkownika. Może również rejestrować dane, wyliczać średnią ważoną czasową (ang. TWA) i krótkoterminową granicę narażenia (ang. STEL) oraz alarmować powyżej tych wartości niebezpiecznych.  Zaawansowane modele wykorzystują wewnętrzną pompkę umożliwiającą pobranie próbki powietrza z odległości do około 30 metrów. PID-y są najczęściej wykorzystywane do pomiarów BHP przemysłowych, by zapewnić, że pracownicy nie są narażeni na działanie toksycznych związków, a także do licznych innych zastosowań:

PID działanie detekcji VOC

Jak działa PID

Rys. 1 przedstawia schemat sensora PID firmy Ion Science. Lampa UV generuje fotony o dużej energii, które przechodzą przez okno lampy i elektrodę siatkową do komory czujnika. Próbka gazu jest pompowana nad komorę sensora, a około 1% z niego dyfuzuje przez porowatą membranę na drugą stronę komory sensora.  Wstawka w prawym dolnym rogu pokazuje co dzieje się na poziomie molekularnym. Kiedy foton z wystarczającą energią uderza molekułę M, elektron (e-) zostaje wyrzucony. Jon M+ przemieszcza się do katody, natomiast elektron do anody, co powoduje powstanie prądu proporcjonalnego do koncentracji gazu. Prąd elektryczny jest wzmacniany i wyświetlany w postaci koncentracji ppm lub ppb. Nie wszystkie molekuły M mogą być zjonizowane. Zatem, główne składowe powietrza, tj. azot, tlen, dwutlenek węgla, argon, itp., nie powodują odpowiedzi, jednak większość LZO daje odpowiedź.

czujnik PID schemat

Wybór lampy

Dostępne są trzy lampy PID o maksymalnej energii fotonów 10.0 eV, 10.6 eV oraz 11.7 eV. Rys. 2. Pokazuje, że lampa może wykrywać tylko te związki o energii jonizacji (IE) równej lub niższej niż energia fotonów lampy. Zatem, lampa 10.6 eV może mierzyć siarkowodór z IE równym 10.5 eV oraz wszystkie związki o niższej energii, jednak nie może wykrywać metanolu lub związków o wyższym IE. Wybór lampy zależy od aplikacji. Gdy obecny jest tylko jeden związek, można użyć dowolnej lampy o wystarczającej energii fotonów, często standardową lampę 10.6 eV, która jest najtańsza i posiada długi czas życia do kilku lat. Dla związków o wysokim IE, takich jak chloroform, konieczne jest użycie lampy 11.7 eV, która posiada krótki czas życia do kilku miesięcy. W przypadku mieszanek związków, użyj lampy o najniższej możliwej energii. Na przykład, aby zmierzyć aceton z obecnością izopropanolu można użyć lampy 10,0 eV, która nie wykryje żadnej ingerencji ze strony izopropanolu.

lampa PID

Jakie związki może mierzyć PID

PID może wykrywać wiele tysięcy LZO. Czułość jest mniej więcej w następującej, malejącej kolejności:

 • Aromaty, jak benzen, toluen, ksylen, pirydyna, fenol, anilina, naftalen…
 • Olefiny, jak butadien, cykloheksen, trichloroetylen, chlorek winylu, terpentyna, limonen…
 • Bromki & Jodki, jak balsam bromku metylu, odtłuszczacz n-bromopropanu, dezynfektant jodu…
 • Sulfidy & Merkaptany, jak środek pochłaniający naturalny gaz merkaptan metylowy…
 • Organiczne Aminy, jak metyloamina, trimetyloamina…(podatna na niestabilną odpowiedź)
 • Ketony, jak aceton, keton metylowo-etylowy (MEK), keton metylowo-izobutylowy (MIBK)…
 • Etery, jak rozpuszczalnik w eterze etylowym, eter metylo-t-butylowy…
 • Estry & Akryle, jak rozpuszczalnik octanu etylu, kleje metakrylanowe metylu, PGMEA…
 • Aldehydy, jak sterylizant glutaraldehydowy, aldehyd octowy, formaldehyd…
 • Alkohole, jak butanol, izopropanol, etanol, glikol propylenowy…
 • Alkany, jak rozpuszczalniki heksanowe i izoparowe, oktan i oleje napędowe…
 • Niektóre Nieorganiczne, jak amoniak (NH3), siarkowodór (H2S) i fumigant fosfinowy (PH3)…

Ponadto istnieje zmienna reakcja na chlorowane związki, kwasy organiczne, estry krzemianowe, boranowe I fosforanowe, izocyjaniany i wiele innych. Paliwa takie jak benzyna, olej napędowy, nafta i paliwo lotnicze są mieszaninami związków aromatycznych, olefin I alkanów, a tym samym dają silną reakcję.

Czego nie mierzy PID

Nie ma odpowiedzi na:

 • Składowe czystego powietrza, jak azot, tlen, dwutlenek węgla, para wodna, argon…
 • Gazy Szlachetne, jak hel, ksenon, krypton, argon…
 • Większość małych cząsteczek, jak wodór tlenek węgla, HCN, ozon, nadtlenek wodoru, SO2…
 • Gazy Naturalne, wliczając metan and etan…
 • Kwasy Mineralne, jak kwas solny, kwas azotowy, kwas siarkowy…
 • Związki Fluorowane, jak czynniki chłodnicze Freon®, gazy znieczulające, sześciofluorek siarki
 • Niestacjonarne, jak PCB, PAH, MDI, smary, woski…
 • Radioaktywne, jak uran, pluton, radon…

Zaprogramowane współczynniki odpowiedzi

TA-02 (Współczynniki odpowiedzi PID Ion Science) określa czułość ponad 800 związków w postaci współczynników odpowiedzi (RF) w odniesieniu do odpowiedzi izobutylenu. Chociaż kalibracja za pomocą związku który będzie mierzony jest najdokładniejsza, to jednak taki gaz kalibracyjny często jest trudno dostępny, co czyni kalibrację izobutylenem bardzo wygodną. Gdy PID jest skalibrowany za pomocą izobutylenu, odczyty innych związków muszą zostać przekształcone, jak następuje:

Prawdziwa koncentracja = Odczyt PID x RF

Tabela 1 podaje kilka wartości RF dla kilku związków chemicznych. Na przykład, jeśli PID skalibrowany izobutylenem zostanie użyty do pomiaru benzenu z lampą 10.6 eV, a odczyt wynosi 10 ppm, prawdziwa koncentracja wynosi:

Koncentracja Benzenu  = 10 ppm x 0.46 = 4.6 ppm benzenu

Jeśli otrzymano ten sam wynik dla etanolu, to prawdziwa koncentracja wynosi:

Koncentracja Etanolu = 10 ppm x 8.7 = 87 ppm Etanolu

PID LZO pomiary

Zwróć uwagę, że RF są odwrotne do czułości, tj. im niższy RF, tym czulszy związek. Potrzeba 87 ppm etanolu, aby uzyskać taką samą reakcję 10 ppm, jak 4,6 ppm benzenu.

Wstępnie Zaprogramowane Współczynniki Odpowiedzi

Większość PID-ów Ion Science posiadają fabrycznie załadowane 800+ wartości RF, które mogą zostać wywołane przez użytkownika. W takim przypadku wyświetlacz podaje stężenie substancji chemicznej bezpośrednio i nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych obliczeń. Pamiętaj, że wywołanie RF z pamięci nie powoduje, że PID jest bardziej selektywny dl tej konkretnej substancji chemicznej – nadal reaguje na wszystkie wykrywalne chemikalia obecne w mieszaninie.

Opatentowana Elektroda Płotowa Zapobiega Problemom Z Wilgotnością

Większość PID-ów cierpi na niskie odczyty, gdy wilgotność jest wysoka, z powodu gaszenia przez parę wodną, co pokazują zielone trójkąty na Rys. 3. Przeciwnie, tj. dryft wysokich odczytów przy wysokim RH, także może wystąpić jeśli sensor zostanie zanieczyszczony. Ion Science rozwiązał te dwa problemy za pomocą kombinacji elektrody płotowej oraz projektowi przeciw-zanieczyszczeniowemu (zobacz Rys. 1), dzięki czemu sensor jest chroniony poprzez dyfuzję gazu przez filtr. Inni producenci próbują skompensować wygaszanie RH przez dodanie czujnika wilgotności. Jednakże, jak pokazują brązowe kwadraty na Rys. 3. kompensacja często nie jest dokładna, może często nadkompensować, dając fałszywe, wysokie odczyty. Dla kontrastu sensor Ion Science (niebieskie diamenty na Rys. 3) nie jest pod wpływem wilgotności i nie wymaga sztucznej kompensacji, jest zatem znacznie bardziej niezawodny i dokładny w normalnym, wilgotnym powietrzu. Sprawia to, że PID Ion Science jest szczególnie użyteczny w takich zastosowaniach jak analiza przestrzeni gruntowej podczas oczyszczani środowiska, gdzie próbki są zarówno bardzo wilgotne, jak i podatne na zanieczyszczenie kurzem i pyłem, co stwarza poważne problemy dla innych PID-ów.

PID wykres detekcji Ion

By znaleźć więcej szczegółów na temat efektów wilgotności PID i funkcji elektrody, zobacz TA-06 (Opatentowana Elektroda Płytowa Eliminuje Wpływ Wilgoci na PID-y Ion Science).

PID-y do Testów LEL

PID-y są przydatne do pomiaru łatwopalności atmosfery. Pomiar palności oparów lub LEL (dolna granica wybuchowości) jest zwykle wykonywany za pomocą pelistora lub czujnika katalitycznego. Zazwyczaj alarm ustawiony jest na 10% LEL, aby posiadać dobry margines bezpieczeństwa. LEL dla wielu LZO to kilka VOL %. Ponieważ 1% Vol wynosi 10,000 ppm, 10%  LEL zwykle mieści się w zakresie od 100 do kilku 1000 ppm, co stanowi łatwy zakres dla PID. Na przykład, styren i chlorek winylu mają LEL równe 1.1 Vol % i 4.0 Vol %, dla których 10% LEL wynosi odpowiednio 1100 ppm i 4000 ppm. Czujniki LEL są tańsze od PID, ale mają wady:

 • Słaba reakcja na ciężkie węglowodory, takie jak oleje napędowe i paliwa odrzutowe, terpentyna, itp.
 • Zatruwają się:
 1. polimeryzowanymi związkami takimi jak styren i chlorek winylu
 2. silikonami I związkami zawierającymi siarkę, chlor, brom, fosfor, ołów, itp.

PID-y nie cierpią z powodu tych problemów, a zatem są przydatne do pomiaru LEL w tych sytuacjach. Przykłady obejmują; linie lotnicze powołujące się na PID dla bezpieczeństwa LEL podczas wejścia na skrzydło (paliwo do silników odrzutowych), zakłady produkcyjne używające smarów silikonowych, produkcja i napełnianie dezodorantów oraz produkcji i utwardzania polistyrenu.

PID-y Nie Wymagają Tlenu

PID-y mogą działać w przypadkach, w których konieczne jest mierzenie toksycznych związków przy braku tlenu. Natomiast większość czujników elektrochemicznych i czujników LEL typu pelistor, wymagają działania tlenu. Mimo że w takich sytuacjach pracownicy używają dostarczonego powietrza, może być konieczne zmierzenie LZO ze względu na zagrożenie narażenia skóry lub potencjalną eksplozją, gdyby powietrze nagle wtargnęło. Niektóre kontrole procesów chemicznych są również prowadzone w atmosferze obojętnej, a zatem mogą wykorzystywać PID do monitorowania LZO.

Wyłączny przedstawiciel firmy ION Science na Polskę – Poltraf Sp. z o.o.

DTP – Przetwornik Temperatury

Trafag DTP 8180

Elektroniczny Przetwornik Temperatury i Termostat

DTP-TrafagNowy przetwornik temperatury DTP 8180 oferuje takie same inteligentne funkcje jak elektroniczne przetworniki ciśnienia Trafag. Są to DPC 8380, a także DPS 8381 które wprowadzono na rynek w 2016 roku. Ze względu na swoje właściwości są prawdopodobnie najlepszymi czujnikami w swojej klasie.

DTP 8180 jest wyposażony w czujnik PT1000 o zakresie pomiarowym od -50°C do + 150°C. Szeroka gama przyłączy procesowych, w tym do gazu i NPT, a także tri-clamp (DIN 32676) pozwalają na optymalną integrację w niemal każdej aplikacji.

Ten nowy produkt uzupełnia asortyment czujników z wyświetlaczem, dając przede wszystkim możliwości poszerzenia spektrum mierzonych parametrów i sterowania nimi. Ma to ogromne znaczenie dla wielu klientów, którzy dzięki temu mogą mieć wszystkie instrumenty tego samego typu. Dodatkowym, ułatwiającym pracę atutem jest zastosowanie jednej aplikacji Sensor Master do wielu rodzajów czujników.

Czujnik temperatury PT1000 DTP

Klikając w dowolnym miejscu tabeli, można pobrać pełną specyfikację techniczną czujników DTP (*.pdf)

Aplikacja SENSOR MASTER

Do programowania zarówno przetworników ciśnienia DPC / DPS jak też czujników temperatury DTP producent, firma Trafag udostępnił bezpłatnie aplikację Sensor Master. Jest ona dostępna w Sklepie PLAY (Google). Można ją instalować na smartfonach z systemem Android i wyposażonych w funkcję komunikacji NFC. Aplikacja dostępna jest w kilku wersjach językowych, w tym po Polsku.

DTP sensor master aplikacja

 

Deszczomierze

Deszczomierze

Jednymi z podstawowych urządzeń do pomiarów środowiskowych są deszczomierze. W związku ze zmianami klimatycznymi, jakie w ciągu ostatnich lat notujemy w Polsce oraz nowelizacją prawa wodnego, monitorowanie wielkości opadów atmosferycznych staje się koniecznością. Na rynku jest wiele dostępnych urządzeń pomiarowych, które różnią się technologią pomiaru, dokładnością, ale przede wszystkim ceną. Poniżej przedstawiamy kilka dostępnych urządzeń, które przybliżą tematykę pomiarów opadów atmosferycznych.

Deszczomierze korytkowe

Jednym z rodzajów deszczomierzy wykorzystywanych w automatycznych stacjach meteorologicznych są deszczomierze korytkowe. Deszczomierz składa się z dwóch symetrycznych pojemników (korytek) podpartych centralnie. Podczas opadu korytko zaczyna się napełniać i zmienia się jego ciężar. Po osiągnięciu odpowiedniego wypełnienia zostaje zachwiana równowaga i korytko przechyla się. W wyniku przechyłu zostaje wygenerowany impuls, który w zależności od deszczomierza odpowiada danej ilości opadu. Korytko opróżnia się, po czym zaczyna się napełniać drugi pojemnik. Urządzenie zlicza ilość przechyleń, a częstotliwość impulsów odpowiada intensywności opadów.

deszczomierze korytkowe

Zaletą deszczomierzy korytkowych jest niewątpliwie ich cena, która różni się w zależności od zastosowanych materiałów. Poza tym jest to prosty układ pomiarowy, który nie zawiera żadnej elektroniki.

Wadą deszczomierzy korytkowych jest ich dokładność przy wyjątkowo małych i intensywnych opadach. Przy małych opadach (szczególnie latem) mamy do czynienia ze zjawiskiem odparowywania opadu przed przechyleniem. Natomiast podczas intensywnych opadów wahadło korytkowe odchyla się bardzo często i rozchlapuje opad, który dociera do korytka z leja zbiorczego. Istotne znaczenie przy deszczomierzach korytkowych ma dokonywanie regularnych przeglądów, ze względu na kontaktron do zliczania impulsów, który jest elementem mechanicznym i podlega zużyciu.

Deszczomierz korytkowy DAVISdeszczomierze korytkowy

Urządzenie jest dedykowane użytkownikom, którzy poszukują ekonomicznego rozwiązania cechującego się rozsądną dokładnością pomiaru. Sensor jest produkowany przez amerykańską firmę Davis Instruments. Deszczomierz został zaprojektowany, aby spełniać wymogi Światowej Organizacji Meteorologicznej dotyczące dokładności pomiaru. Jego aerodynamiczny kształt zmniejsza zjawisko wydmuchiwania kropel deszczu z kolektora przy mocnych wiatrach. Daje rozsądną dokładność pomiaru. Nie ma możliwości wyposażenia w układ ogrzewania.

deszczomierze davis

Sensor opadów KALYX-RG

Sensor jest produkowany przez renomowaną firmę Environmental Measurements Ltd. z Wielkiej Brytanii, która specjalizuje się w produkcji sprzętu do pomiaru opadów atmosferycznych. Urządzenie posiada specjalny aerodynamiczny kształt, który sprawia, że wiatr nie ma wpływu na gromadzenie się opadu w otworze deszczomierza. Wiejący wiatr może zmniejszać ilość mierzonego opadu nawet o 20%. Specjalny kształt sensora redukuje ten efekt. Urządzenie jest wykonane z bardzo wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

deszczomierze wagowe

deszczomierze do opadów

Sensor opadów Lambrecht Standard

Wysokiej jakości sensor zaprojektowany z myślą o długim bezawaryjnym działaniu. Jego funkcjonalność, dokładność i jakość spełniają wymagania klasycznej meteorologii i hydrologii. Sensor posiada obudowę wykonana z anodowanego aluminium. Opcjonalny system ogrzewania sensora umożliwia prowadzenie pomiarów przez cały rok.

deszczomierze lambrecht

deszczomierze standardowe

Deszczomierze wagowe

Jeśli zależny nam na dokładniejszych pomiarach, powinniśmy wybrać deszczomierz wagowy. Uważane są one za najbardziej precyzyjne i wykorzystuje się je w instytucjach będących odpowiednikami polskiego IMGW na całym świecie.

Zasada działania

deszczomierze

Deszczomierz wagowy dokonuje pomiaru poprzez ciągłe ważenie naczynia zbiorczego. Zintegrowana elektronika wraz z oprogramowaniem przelicza przyrost wagi na intensywność opadu, oraz generuje wiele parametrów charakteryzujących opad, takich jak np. sumy dobowe, sumy godzinne, sumy minutowe, maksymalne intensywności z danego okresu, a nawet wielkość kropel. Oprogramowanie eliminuje z danych takie zjawiska jak wpadanie liści oraz owadów. Eliminowany jest też efekt spadku wagi zbiornika poprzez parowanie.

 

 

Wagowy sensor opadów Lambrecht rain[e]deszczomierze wGOWE

Wysokiej jakości deszczomierz dokonujący pomiaru metodą wagową. Bardzo czułe tensometry umożliwiają osiągnięcie rozdzielczości pomiaru na wyjątkowo wysokim poziomie 0,001mm! Dzięki temu sensor nie ominie nawet pojedynczej, najmniejszej kropli opadu. Takiej dokładności nie jest w stanie zapewnić żaden sensor wykorzystujący metodę pomiaru opartą na korytku przelewowym.

wagowe deszczomierze

Sensor opadów Lambrecht rain[e]H3

deszczomierze wagoweWysokiej jakości sensor zaprojektowany z myślą o prowadzeniu pomiarów w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Sensor jest wyposażony w 3 niezależne układu ogrzewania: wlotu opadów, zlewu oraz mechanizmu pomiarowego. Temperatura każdego z ogrzewanych elementów jest stale kontrolowana i utrzymywana na poziomie min. 2OC. Sensor jest dedykowany dla osób, które chcą posiadać bardzo dokładne pomiary w najtrudniejszych warunkach.

deszczomierzePluvio L 400

deszczomierze wagoweDeszczomierz dokonuje pomiarów metodą wagową. Posiada dwie bardzo istotnie cechy odróżniające go od deszczomierzy wagowych innych producentów. Pierwsza z nich to brak mechanizmów samoczynnego opróżniania się zebranego opadu. Pluvio L 400 posiada duży zbiornik, w którym kumuluje się opad z kilku miesięcy. Poziom opadu wyznaczany jest na podstawie ciągłego pomiaru wagi tego zbiornika.

Druga zaleta to brak leja zbiorczego – opad trafia bezpośrednio do zbiornika, gdzie jest od razu ważony. Nie występuje efekt osadzania się drobnego opadu na leju zbiorczym, co zwiększa jego dokładność. Dodatkowo deszczomierz ten może dokonywać precyzyjnego pomiaru przy opadach ekstremalnych nawet o intensywności 3,000 mm/h.

deszczomierze wagowe

Rafał Korzec – Poltraf Sp. z o.o.

Telemetryczne Pomiary Środowiskowe

Telemetryczne Pomiary Środowiskowe

Pomiary telemetryczne polegają na zbieraniu danych z zainstalowanych w terenie urządzeń i automatycznym przesyłaniu ich za pomocą transmisji przewodowej lub bezprzewodowej do odbiorcy. Automatyzacja pomiarów to oszczędność czasu i pieniędzy – użytkownik nie musi odczytywać danych lokalnie ze stacji pomiarowych, co wiązałoby się z koniecznością wizyt na każdym z punktów pomiarowych i generowałoby dodatkowe koszty. Nasze rozwiązania w większości przypadków nie wymagają zasilania z sieci, a ich unikatowa energooszczędność pozwala pracować przez długi czas wyłącznie na zasilaniu bateryjnym bez dodatkowego panelu fotowoltaicznego. Zredukowane koszty instalacji w połączeniu z niezawodnością sprawiają, że nasze układy pomiarowe są uniwersalnym rozwiązaniem o wielu zastosowaniach w szeroko rozumianym przemyśle.

Automatyczne Stacje Meteorologiczne

Głównym elementem automatycznej stacji meteorologicznej wykonującej pomiary telemetryczne jest rejestrator Aqualogger – uniwersalne, ultra energooszczędne urządzenie do odczytywania, zapisu i transmisji danych z sensorów. Rejestrator wyposażony jest w 4 konfigurowalne porty (4…20mA, 0-10V, 0-3V, impuls), oraz port meteorologiczny SDI-12. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możemy podłączyć do rejestratora wszystkie dostępne na rynku czujniki meteorologiczne, co pozwala rejestrować takie parametry jak: temperatura, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, nasłonecznienie, czy wielkość opadów.

dane hydrologiczneAqua Logger

Bardzo istotne znaczenie w przypadku portów komunikacyjnych ma oddzielne zasilanie dla każdego wejścia. Pozwala to na osobne załączenie zasilania dla danego kanału przed dokonaniem pomiaru. Ponieważ czas dokonywania pomiaru różni się w zależności od czujnika, Aqua Logger optymalizuje zużycie energii. Jest to ważne dla instalacji zasilanych wyłącznie z baterii bez wykorzystania paneli fotowoltaicznych, gdyż znacząco wydłuża czas działania urządzenia bez konieczności wymiany lub ładowania źródła zasilania. Nowym rozwiązaniem w Aqua Loggerze jest możliwość przewodowej komunikacji i sczytywania danych. Zintegrowany port RS232 pozwala na bezpośrednią transmisję danych na serwer. Opcjonalnie dostępny jest również dedykowany konwerter z RS232 na RS485 produkcji firmy PM Ecology. Komunikacja odbywa się przy pomocy protokołu MODBUS RTU.

aqua logger do pomiary telemetryczne

Dwa dedykowane porty podłączenia zasilania pozwalają nam wykorzystać różne konfiguracje źródeł energii przy pomocy jednego urządzenia. W przypadku korzystania z energii z sieci jako głównego źródła zasilania (primary supply), możemy wykorzystać drugi port (secondary supply) do podłączenia akumulatora buforowego. Natomiast w przypadku pracy na zasilaniu bateryjnym jako podstawowym źródle energii, zintegrowany w urządzeniu regulator ładowania z funkcją MPPT pozwala na bezpośrednie podłączenie panelu PV do portu secondary supply. MPPT to zaawansowany układ śledzenia maksymalnego punktu mocy, który może zwiększyć ilość uzyskanej energii nawet o 20%. Tak wyposażony rejestrator wraz z niewielkim panelem fotowoltaicznym i baterią sprawia, że nasza stacja pomiarowa od strony energetycznej staje się bezobsługowa.

czujnik otwarciaDodatkowo Aqua Logger wyposażony jest w port sygnalizacji otwarcia drzwiczek (INTERRUPT) z funkcją powiadamiania SMS. W wersji ATEX opcjonalnie dostępny jest dedykowany kontaktron sygnalizujący zdjęcie pokrywy loggera (zdjęcie).

Wszystkie dane telemetryczne mogą być przesyłane i zwizualizowane na serwerze producenta i dostępne za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego urządzenia lub przesyłane na serwer użytkownika w formie pliku csv. Wbudowany moduł GPRS pozwala również na zdalną parametryzację loggera.

Komunikacja

Nowym rozwiązaniem w Aqualoggerze jest możliwość przewodowej komunikacji i sczytywania danych. Zintegrowany port RS232 pozwala na bezpośrednią transmisję danych na serwer. Opcjonalnie dostępny jest również dedykowany konwerter z RS232 na RS485 produkcji firmy PM Ecology. Komunikacja odbywa się przy pomocy protokołu MODBUS RTU.

zwizualizowane dane telemetryczne

Firma PM Ecology udostępniła nową wersję systemu wizualizacji. Poza dostępem do rejestrowanych parametrów, oprogramowanie pozwala na zdalną konfigurację rejestratora, oraz kontrolę parametrów pracy urządzenia.

System dostępny jest za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, co daje przejrzysty i szybki dostęp do danych pomiarowych z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Nowe możliwości pozwalają na wysyłanie alarmów również SMSem, a nie jak dotychczas wyłącznie za pomocą e-maila. Wbudowana książka telefoniczna pozwala w porosty sposób dodać nawet kilkanaście numerów telefonów do powiadamiania SMS. Poza alarmami przekroczenia poziomów krytycznych mierzonych parametrów, użytkownik może zostać też poinformowany o otworzeniu drzwi szafki lub dowolnym parametrze serwisowym jak na przykład niskim poziomie napięcia baterii. Ciekawym rozwiązaniem jest również automatyczna zmiana interwału pomiaru i nadawania podczas stanu alarmowego. W przypadku przekroczenia wartości progowej mierzonego parametru, system pozwala otrzymywać dane np. co 1 minutę. Dzięki temu użytkownik ma szybki podgląd sytuacji danego miejsca pomiarowego i może odpowiednio zareagować. Po zakończeniu stanu alarmowego system wraca do podstawowych ustawień czasu mierzenia i nadawania.

Parametry serwisowe

telemetryczne dane serwisowe

W systemie pojawił się również podgląd nowych parametrów serwisowych. Oprócz dostępnych dotychczas informacji o napięciu zasilania podstawowego i dodatkowego, sile sygnału i temperaturze pracy urządzenia, mamy również informacje o czasie dokonywania pomiaru i czasie nadawania (czas pracy modemu) danych. Te dwa dodatkowe parametry dają nam informację o konsumpcji energetycznej danego miejsca pomiarowego. Dzięki temu w przypadku słabszych sygnałów GSM możemy zoptymalizować zużycie energii poprzez zmianę czasu nadawania lub częstotliwości pomiaru. Dopiero w przypadku przekroczenia parametrów bezpiecznych nastąpi automatyczna zmiana czasu pomiaru i nadawania, a logger przejdzie na częstotliwość alarmową, o czym użytkownik zostanie poinformowany SMSem.

Kolejnym nowym rozwiązaniem jest udostępnianie parametrów pomiarowych lub całych tablic urządzenia bez konieczności podawania danych logowania i dostępu do ustawień urządzenia. Istnieje możliwość wygenerowania linku do mierzonej wartości. Wystarczy wybrać interesujący nas parametr lub urządzenie i wygenerować link. W każdej chwili udostępniony link w bardzo prosty sposób możemy deaktywować.

 

Rafał Korzec – Poltraf Sp. z o.o.